Informacja o zmianie Regulaminu

Szanowni Państwo,


Niniejszym informujemy o zmianie regulaminu sklepu SportStyleStory.com

Poniżej znajduje się zmieniona wersja Regulamin sklepu internetowego sportstylestory.com, opublikowana 11 października 2021 roku na stronie internetowej Sklepu pod adresem:
www.sportstylestory.com

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPORTSTYLESTORY.COM 

DEFINICJE:

 
 1. Sprzedawca – OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: PL9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500 zł (opłacony w całości), numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 12 351 06 73 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej: esklep@sportstylestory.com.
 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sportstylestory.com/ prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:
  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość; 
        jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.
 1. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://sportstylestory.com/.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 1. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 1. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 1. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 

    I. Postanowienia wstępne.

 
 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów - informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z  prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 

 II. Sposoby porozumiewania się.

 
 1. Sprzedawca pod numerem telefonu Biura Obsługi Klienta (numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 12 351 06 73) udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym  umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.
 2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać formularz kontaktowy i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych polach formularza zapytania oraz uzupełnić pola.  
 3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu kontaktowego przez Użytkownika.
 

III. Ostateczna kwota do zapłaty.

 
 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.
 2. Koszty  Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.
 4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
 5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.
 

 IV. Konto Użytkownika.

 
 1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Dzięki Kontu Użytkownika Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu - takich jak śledzenie historii złożonych zamówień, bezpośrednie składanie reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy - po jednorazowym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu się (przy czym istnieje możliwość zalogowania się do Konta Użytkownika również poprzez konto danego Użytkownika założone na Facebooku. W razie wyboru przez Użytkownika powyższego sposobu logowania do wcześniej zarejestrowanego konta w Sklepie, Facebook zgodnie ze stosowanym swoim mechanizmem weryfikacji Użytkownika udostępni Sprzedawcy - wyłącznie w celach weryfikacji tożsamości Użytkownika - dane Użytkownika z jego konta na Facebooku w zakresie: imię, nazwisko, adres email i zdjęcie profilowe. Wybierając taką formę logowania Użytkownik przyjmuje tym samym do wiadomości, że jego dane osobowe w powyższym zakresie zostaną udostępnione przez Facebook do Sprzedającego jako odrębnego administratora danych osobowych, przy czym Sprzedawca wykorzysta te dane wyłącznie w celach umożliwienia zalogowania na Konto Użytkownika). Rejestracja Konta Użytkownika oraz jego prowadzenie są nieodpłatne.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu w menu głównym w polu „Zarejestruj” wykonać następujące czynności:
  1. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
  2. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,
  3. nacisnąć przycisk „Potwierdź”,
 4. W toku zakładania Konta Użytkownika można dodatkowo (opcjonalnie) m.in.:
  1. zażądać wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT,
  2. wskazać inne dane niż wymagane tj. numer telefonu kontaktowego,
  3. wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera na wskazany adres e-mail. 
 5. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego naruszania przez Użytkownika jego obowiązków określonych w pkt. I. ust. 5. Regulaminu, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do wezwania pomimo upływu tego terminu.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 9. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@sportstylestory.com  żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie.
 10. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.
 

IVa. Newsletter i Newsletter SMS.


 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. W ramach usługi Newsletter SMS, drogą SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego wysyłane będą powiadomienia zawierające informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych za pośrednictwem Sklepu) Usługa Newsletter SMS świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter zawiera m.in. informacje o ofercie produktów dostępnych na stronie https://sportstylestory.com/ oraz o aktualnych promocjach.
 4. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 5. Na stronie internetowej https://sportstylestory.com/sms-klub umieszczone są:
  1. informację o OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce jako nadawcy wiadomości SMS wysyłanych w ramach Newslettera SMS,
  2. informację o sposobie rezygnacji z usługi Użytkownika, na który wysyłane są wiadomości SMS w ramach usługi Newsletter SMS,
 6. Każdy SMS w ramach usługi Newsletter SMS zawiera:
  1. adres strony internetowej Sklepu,
  2. treść marketingową.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Korzystanie z usługi Newsletter SMS jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika telefonu z dostępem do sieci GSM.
 9. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://sportstylestory.com/  w polu „NEWSLETTER”:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z „Regulaminem sklepu internetowego” i akceptację jego treści,
  3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  4. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.
 10. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 12. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo wskazany w ust. 10 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://sportstylestory.com/ w polu „NEWSLETTER”.
 13. Zamówienie usługi Newsletter SMS następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://sportstylestory.com/sms-klub/
  1. podanie telefonu Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach Newslettera SMS i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści;
 14. Zaznaczenie wszystkich wymienionych w ust. 13 powyżej checkboxów powoduje dodanie nr telefonu Użytkownika do listy Newslettera SMS. Numer telefonu Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS w ramach NEWSLETTERA SMS.
 15. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, numeru telefonu Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter SMS.
 16. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:
  1. kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
  2. odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”,
  3. przesłanie OTCF za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): esklep@sportstylestory.com oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.
 17. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter SMS w szczególności poprzez:
  1. przesłanie OTCF za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email) esklep@sportstylestory.com com oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter. SMS,
  2. kliknięcie na stronie internetowej https://sportstylestory.com/sms-klub/ linka https://sportstylestory.com/sms-klub/unsubscribe.php służącego do wypisania się z Newslettera SMS.
  3. przesłanie OTCF za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): esklep@sportstylestory.com oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.
 18. W ramach świadczenia usługi Newsletter oraz usługi Newsletter SMS Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

IVb. 
Inne formularze.


 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom Internetu produktów oferowanych w Sklepie lub Sklepu, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z konkretnego formularza. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

 

V. 
Sposoby złożenia zamówienia.


 1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia:
  1. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,
  2. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: esklep@sportstylestory.com ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu, jak również ze wskazaniem czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT).
 2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:
  1. skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z  opisem i ceną oraz - jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach - wybiera rozmiar),
  2. wybrać kraj dostarczenia Towarów, sposób dostarczenia Towarów oraz sposób płatności,
  3. wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zamówienia, jak również wskazać czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT),
  4. zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści (dotyczy to jedynie Użytkowników składających zamówienie nie przy użyciu Konta Użytkownika. W odniesieniu do Użytkowników składających zamówienie przy użyciu Konta Użytkownika wystarczy uprzednie (w toku rejestracji Konta Użytkownika) zaznaczenie odpowiedniego check-box’a),
  5. nacisnąć w przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
 4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Jak złożyć zamówienie?”.

 

VI. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów.


 1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle - na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej - wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

VII. Płatności.

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
   1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik:
    • i) albo przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę,
    • ii) albo (w przypadku wyboru odbioru w prowadzonym pod marką „4FSPOT” punkcie odbioru Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu) przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi prowadzącemu taki punkt odbioru

    (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

   2. za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych PAYU-logo - wówczas Użytkownik zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata)
   3. za pośrednictwem zakupów na raty (poprzez BNP Paribas Bank Polska S.A.)
    - Użytkownik składa wniosek o kredyt na zakup wybranego przez siebie Towaru. Gdy procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, umowa kredytowa zostanie podpisana przez Użytkownika, a kredyt uruchomiony, Sklep przystąpi do realizacji złożonego zamówienia. Należy pamiętać, że do całkowitego kosztu kredytu zostaną doliczone odsetki bankowe i pozostałe koszty uruchomienia kredytu - wszystkie te koszty podane zostaną Użytkownikowi przez konsultanta BNP Paribas Bank Polska S.A. Użytkownik ma również możliwość sprawdzenia przewidywanych kosztów kredytu, za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu symulatora rat, znajdującego się w koszyku. Aby wniosek kredytowy został przyjęty, wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 150 zł brutto - poniżej tej wartości, omawiany w tym punkcie sposób płatności będzie niemożliwy do zrealizowania (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
   4. za pośrednictwem oferowanych przez spółkę PayPo sp. z o.o. przy wykorzystaniu Sklepu kredytów konsumenckich przeznaczonych dla klientów Sklepu będących konsumentami, których celem będzie sfinansowanie zakupów w Sklepie, przy czym umowę o kredyt konsumencki zawiera PayPo sp. z o.o. (jako kredytodawca), z klientem (jako kredytobiorcą). Formularz wniosku kredytowego jest dostępny poprzez łącze na witrynie internetowej Sklepu (z którego to łącza następuje przekierowanie na właściwy adres – www.PayPo.pl) i składany za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej przez PayPo sp. z o.o. - Użytkownik składa wniosek o kredyt konsumencki na zakup wybranego przez siebie Towaru na zasadach określonych przez operatora tego sposobu płatności. Jeśli procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, Sklep przystąpi do realizacji złożonego zamówienia. Ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski.
 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie:
  1. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: do sklepów stacjonarnych i punktów sprzedaży prowadzonych pod markami Sprzedawcy lub pod markami, wobec których Sprzedawca pełni rolę dystrybutora lub do - prowadzonych pod marką „4FSPOT” - punktów odbioru Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu  lub za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie.
  2. na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw: za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.
 4. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 4 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa w ust. 2.
 5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.
 6. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym Koszty Dostarczenia Towarów podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 7. Jeśli Użytkownik oświadczy, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT.
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydana zostanie Faktura VAT w momencie odbioru paczki;
  2. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu po dokonaniu uprzedniej przedpłaty - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia),
  3. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - innych niż odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia),
  4. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia.
 8. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT):
  1. oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi przesłana będzie faktura VAT;
   i)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydana zostanie Faktura VAT w momencie odbioru paczki;
   ii)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu po dokonaniu uprzedniej przedpłaty- Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia);;
   iii)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - innych niż odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia);
   iv)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia..
  2. oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów:
   ia) w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu z opcją zapłaty za zamówiony towar na miejscu: Użytkownikowi wydany zostanie paragon fiskalny w momencie odbioru paczki. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT zostanie wystawiona Faktura VAT do paragonu po zgłoszeniu takiego żądania;;
   ib)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu po dokonaniu uprzedniej przedpłaty - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia);;
   ii)wykreślony;
   iii)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - innych niż odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży/odbioru Sprzedawcy, określonych w pkt VII. 2.a. Regulaminu - Użytkownikowi przekazany będzie rachunek elektroniczny na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia);
   iv)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw - Użytkownikowi przekazana będzie Faktura VAT na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub przy składaniu zamówienia).
 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji; w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).
 2. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT w wersji papierowej.
 3. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 10 powyżej.
 4. Postanowienia ust. 8 oraz ust. 9 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem, że nie mogą naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa.


VIII. Prawo do odstąpienia od umowy.


 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy - zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta - stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:
  1. rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz informację jaki konkretny towar Klient reklamuje i z jakiego powodu.
  2. informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej na stronie internetowej Sklepu w zakładce: „Reklamacje”.

Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w szczególności w następujący sposób:
  1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: esklep@sportstylestory.com
 2. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

 

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.


 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

XI. Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest OTCF S.A.
 2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@otcf.pl, a także pocztą tradycyjną na adres OTCF S.A., ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”),
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale IV Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. umożliwienia logowania na Konto Użytkownika z wykorzystaniem konta posiadanego przez danego Użytkownika na portalu Facebook, które polega na procesie autoryzacji Użytkownika na jego Koncie założonym w Sklepie poprzez porównanie jego danych z danymi przypisanymi na jego koncie w portalu Facebook (w takim wypadku Facebook zgodnie ze stosowanym narzędziem do weryfikacji tożsamości udostępni Sprzedawcy dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe), wyłącznie w przypadku samodzielnego wyboru przez Użytkownika takiej formy logowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. umożliwienia korzystania z funkcjonalności innych formularzy, o których mowa w Rozdziale IVb Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z decyzją podjętą przez Sprzedawcę (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych),
  6. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  7. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w sytuacji gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  8. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych oraz umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  12. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  13. w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z uwzględnieniem ich preferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  14. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  15. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  16. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  17. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  18. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości PUSH - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji,
  19. wysyłania drogą SMS na wskazany numer telefonu komórkowego powiadomień zawierających informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych za pośrednictwem Sklepu) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu powiadomień (tzw. Newsletter SMS),
  20. prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  21. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, w tym wiadomości typu PUSH, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, takim jak agencje marketingowe, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu social media;
  3. podmiotom wspierającym Sprzedawcę w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników, w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną; podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne;
  4. podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom świadczącym usługi kredytowe (płatności ratalne), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie) lub przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne i punkty sprzedaży pod markami Sprzedawcy, a także przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne i punkty sprzedaży pod markami wobec których Sprzedawca pełni rolę dystrybutora jak również podmiotom prowadzącym - pod marką „4FSPOT” - punkty odbioru Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu   (w przypadku wyboru opcji odbioru zamówienia w konkretnym sklepie stacjonarnym lub ww. punkcie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.
 6. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego żądaniem.
 7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  5. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
  6. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  7. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 8. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
 11. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;
  2. Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
  3. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer zwrotu, numer konta bankowego (wymagany przy zwrocie), datę zawarcia umowy/odbioru. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
  4. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego (wymagany przy zwrocie), adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu komórkowego, opis usterki, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  5. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  6. pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
 13. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.
 14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 


XIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu https://sportstylestory.com/ w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w prawie,
  2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
- zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
- zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
- zmiany w zakresie sposobów płatności,
- zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
- inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 1. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez  opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu pod adresem  https://sportstylestory.com/.
 2. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi Newsletter SMS zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego numer telefonu informacji o zmianie.
 3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 roku, przy czym niniejsza wersja Regulaminu została ogłoszona w dniu 11.10.2021 r.
 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:Załącznik nr 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (nazwa i pełny adres pocztowy: Park Logistyczny Panattoni, OTCF S.A., ul. Gdańska 12, 41-250 Czeladź), adres poczty elektronicznej esklep@sportstylestory.com, numer telefonu: +48 12 351 06 73 ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie https://sportstylestory.com/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Towar) na adres: Park Logistyczny Panattoni, OTCF S.A., ul. Gdańska 12, 41-250 Czeladź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Załącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SSS_nowy_15