Regulamin korzystania z Usług hostinguRegulamin korzystania z Usług hostingu dostarczanych przez OTCF S.A. za pośrednictwem serwisu sklepu internetowego Sport Style Story


1. Definicje

 

 1. „Usługa hostingu” lub „Usługa” - usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie,
 2. „Serwis” - strona internetowa dostępna pod adresem https://sportstylestory.com/, stanowiąca sklep internetowy.
 3. „Użytkownik” - odbiorca Usługi hostingu,
 4. „Dostawca Usługi hostingu” lub „Dostawca Usługi” - OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Saska 25C, 30-720 Kraków), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: 9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500,00 zł (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000005025, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Serwisu: +48 12 351 06 71 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej dsa@otcf.pl,
 5. „Regulamin" - niniejszy Regulamin,
 6. „Moderator” - osoba lub zespół osób odpowiedzialnych za monitorowanie i moderowanie treści w Serwisie,
 7. „Nielegalne treści” - informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa,
 8. „Moderowanie treści” - działania, podejmowane przez Dostawcę Usługi hostingu, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie Nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z Usługi hostingu, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich Nielegalnych treści lub informacji, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, doprecyzowane w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Dostawca Usługi hostingu świadczy na rzecz Użytkowników Usługę hostingu w postaci przechowywanie opinii o produktach dostępnych w ofercie Serwisu, zgodnie z Rozdziałem IVb Regulaminu Serwisu „Inne formularze” oraz zgodnie z Zasadami publikowania i weryfikacji opinii.
 2. Dostawca Usługi stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie. Dostawca Usługi zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 

3. Warunki korzystania z Usługi hostingu

 

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi hostingu zgodnie z niniejszym Regulaminem, na zasadach wskazanych w Rozdziale VII Regulaminu Serwisu oraz zgodnie z Zasadami publikowania i weryfikacji opinii.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi hostingu w sposób zgodny z prawem, etyką i dobrymi obyczajami oraz w sposób zgodny z przeznaczeniem Usługi, tj. w celu wyrażenia dobrowolnych ocen i komentarzy dotyczących Serwisu, produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, zawartych umów sprzedaży, poziomu obsługi świadczonej przez Serwis.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści, które:
  1. mogłyby naruszać prywatność innych osób, w tym ze względu na ujawnianie prywatnych informacji,
  2. naruszają prawa innych osób, w tym prawa własności intelektualnej,
  3. promują przemoc, faszyzm, nazizm, inne ideologie totalitarne, wykorzystywanie seksualne, wykorzystywanie seksualne dzieci, mają charakter treści pornograficznych, nienawistnych, terrorystycznych lub ekstremistycznych lub materiałów, które są w inny sposób niepokojące, obraźliwe,
  4. namawiają do rasizmu i ksenofobii,
  5. mogą być wykorzystywane do nękania innych osób, ich zastraszania, wykorzystywania lub grożenia im lub w inny sposób mogą doprowadzić do wyrządzania szkody innym osobom (materialnej i niematerialnej),
  6. wprowadzają w błąd, mają charakter dezinformacji, treści umożliwiających oszustwo, podszywanie się lub inne o podobnym charakterze,
  7. pozostają sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. nagość) lub mają charakter wulgarny (np. zawierają niecenzuralny język),
  8. z innych względów mają charakter bezprawny lub stanowią Nielegalne treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 

4. Moderowanie treści

 

 1. Treści dostarczane przez Użytkowników są weryfikowane przez zespół Moderatorów przed ich publikacją w Serwisie pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem, tj. w zakresie, w jakim treści te są zakazane zgodnie z pkt 1 ppkt 3 niniejszego Regulaminu oraz w zakresie zgodności tych treści z celem danej Usługi hostingu, zgodnie z pkt 3 ppkt 2.
 2. W przypadku, gdy treści dostarczone przez Użytkownika:
  1. są zakazane zgodnie w postanowieniami pkt 1 ppkt 3 niniejszego Regulaminu,
  2. pozostają niezgodne z celem Usługi hostingu,
  3. są w inny sposób sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  Dostawca usługi hostingu podejmuje decyzję o braku publikacji takiej treści w Serwisie.
 3. Dostawca Usługi hostingu nie stosuje narzędzi algorytmicznego podejmowania decyzji w zakresie treści umieszczanych przez Użytkowników.
 4. Niezależnie od postanowień ppkt 1 Dostawca Usługi jest uprawniony do usunięcia opublikowanej wcześniej w Serwisie treści, jeżeli następczo stwierdzi, że treści te spełniają przesłanki opisanej w ppkt 2.

 

5. Zgłaszanie Nielegalnych treści

 

 1. Dostawca Usługi umożliwia zgłaszanie Nielegalnych treści za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia należy kierować na adres: dsa@otcf.pl.
 2. Aby Zgłoszenie Nielegalnych treści zostało rozpatrzone przez Dostawcę Usługi musi zawierać następujące elementy:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że dana informacje stanowi Nielegalne treści;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL,
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z następującymi przestępstwami: przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, w tym zgłoszenia dotyczącego podżegania, pomocnictwa i usiłowania ww. przestępstw;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów wskazanych w ppkt 2 nie będą rozpatrywane przez Dostawcę usługi.
 4. Jeśli zgłoszenie Nielegalnych treści zawiera dane kontaktowe, Dostawca Usługi hostingu przesyła osobie lub podmiotowi, który dokonał zgłoszenia Nielegalnych treści potwierdzenie otrzymania zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 5. Dostawca usługi rozpatruje zgłoszenia Nielegalnych treści, podejmuje decyzję co do treści, których dotyczy zgłoszenie oraz informuje osobę lub podmiot, dokonujący zgłoszenia Nielegalnej treści o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni roboczych.
 6. Dostawca usługi podejmuje decyzje w sposób niearbitralny, obiektywny, z zachowaniem należytej staranności.
 7. Decyzja Dostawcy usługi może polegać na:
  1. usunięciu z Serwisu treści, których dotyczy zgłoszenie,
  2. pozostawieniu w Serwisie treści, których dotyczy zgłoszenie.
 8. Osoba lub podmiot, który dokonał zgłoszenia Nielegalnych treści jest uprawniony do odwołania się od decyzji Dostawcy Usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sprawie Nielegalnej treści.
 9. Dostawca Usługi zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie od decyzji w sprawie Nielegalnej treści oraz poinformować osobę lub podmiot, która wniosła odwołanie, o sposobie rozpatrzenia odowałania w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez Dostawcę usługi.

 

6. Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Dostawca usługi jest zobowiązany świadczyć Usługi hostingu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.
 3. Celem ułatwienia Użytkownikowi złożenia reklamacji, Dostawca Usługi rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta), nr telefonu, przyczyny reklamacji, formę rekompensaty.
 4. Z powyższych zaleceń Dostawcy Usługi Użytkownik nie musi korzystać, ani się nimi kierować, a brak skorzystania z tych zaleceń nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z ich pominięciem.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę usługi można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dsa@otcf.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: OTCF S.A., ul. Saska 25 C, 30-720 Kraków z dopiskiem „reklamacja usługi hostingu SSS”.
 6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Dostawca Usługi zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Usługi wskazanymi w tej reklamacji.

 

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca usługi

 

 1. Do korzystania z usługi hostingu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
 2. Dodatkowo, dla celów zgłaszania Nielegalnych treści, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

8. Ochrona danych osobowych

 

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

 

9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu https://sportstylestory.com/ w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Dostawca usługi honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 3. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
  1. zmiany w prawie;
  2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:
   • zmiany w zakresie prowadzonej przez Dostawcę Usługi działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
   • zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Dostawcy usługi,
   • inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu we właściwy sposób.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu w zakresie, w jakim odwołują się one do „Innych formularzy” oraz usług cyfrowych, udostępnionych Użytkownikom w Serwisie.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024 r.